Czym jest egzamin kwalifikacyjny SEP?

24 maja 2023
Czym jest egzamin kwalifikacyjny SEP?

Zanim dowiesz się, jakie są zalety uprawnień SEP oraz jakie warunki należy spełnić, by je zdobyć, sprawdź co tak naprawdę oznacza ta nazwa. Termin SEP to nic innego jak skrót od nazwy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To organizacja, która zrzesza specjalistów z branży oraz egzaminuje przyszłych fachowców. Czym zajmuje się osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne?

Egzamin kwalifikacyjny to egzamin potwierdzający uprawnienia do pracy w branży elektroenergetycznej. Wynika to wprost z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 ze zm.), zgodnie z którym osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392) muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Zdobycie tych uprawnień przyczynia się do poprawy jakości wykonywanej pracy, a ponadto zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej posady w branży.

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego?

Przede wszystkim, posiadanie uprawnień energetycznych pozwala na legalne i bezpieczne wykonywanie pracy w branży elektroenergetycznej. Pracownicy z uprawnieniami są w stanie zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i współpracownikom. Posiadanie uprawnień zwiększa również szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w branży elektroenergetycznej.

Zdobycie uprawnień umożliwia samodzielne wykonywanie czynności w zakresie eksploatacji instalacji, urządzeń oraz sieci energetycznych. Prace, które obejmuje świadectwo SEP dotyczą ich montażu, obsługi, pomiarów czy remontów.

Jak wygląda egzamin kwalifikacyjny?

Aby uzyskać kwalifikacje SEP, wystarczy zapis na test kwalifikacyjny. Kursy te odbywają się online lub stacjonarnie na terenie całego kraju. Po zdaniu egzaminu otrzymasz stosowne uprawnienia, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tracą ważność po 5 latach.

Istnieją 3 rodzaje kursów SEP – G1, G2 i G3. Oznaczają kolejno kursy elektryczne, energetyczne i gazowe. Kursy te są przeznaczone dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Każde z uprawnień dzieli się na dodatkowe podpunkty, które uwzględniają konkretną dla nich czynność. Dla przykładu po ukończeniu kursu G1 otrzymujemy możliwość pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami o napięciu znamionowym większym niż 1 kV.

Po kursie G2 pracujemy z piecami przemysłowymi lub kotłami o mocy 50 kW. Z kolei ukończenie G3 daje uprawnienia na sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa. To tylko przykładowe kwalifikacje osób, które ukończyły kurs SEP z pozytywnym wynikiem egzaminu. Szansę na ich zdobycie ma osoba, która ukończyła 18 lat i posiada wykształcenie co najmniej podstawowe. To świetna szansa na zdobycie nowych umiejętności i zwiększenie swoich kwalifikacji dla osób w każdym wieku. Przeprowadzenie egzaminy kwalifikacyjnego odbywa się w Koninie. Sprawdź najbliższe terminy na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego tutaj.

Uprawnienia SEP a przepisy prawa

Zgodnie z art. 54 ust. 1aa ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, dodanym przez art. 1 pkt 50 lit. a nowelizacji z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej u.p.e. z dniem 3 lipca 2021 r. świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Co to oznacza? W związku z w/w nowelizacją, świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania. Oznacza to, że świadectwa wydane wcześniej jako bezterminowe zachowują swoją ważność do dnia 2 lipca 2026 r.

Podsumowanie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy pozwala na uzyskanie uprawnień energetycznych i pracę w branży elektroenergetycznej. Przystąpienie do egzaminu wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności, co wpływa na poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w branży.