O nas

W latach 50., równolegle z uprzemysłowieniem Ziemi Konińskiej, napłynęła fala ludności z Polski, w tym kadry technicznej. Z chwilą rozpoczęcia budowy Elektrowni Konin w Gosławicach powstało duże skupisko techniczne elektryków. Z ich inicjatywy, m.in.: Adama Zeylanda, Kazimierza Klepackiego, Piotra Kobiaka, Czesława Barkowiaka, już w 1955 roku powstało, w ramach Oddziału Poznańskiego, pierwsze Koło Zakładowe SEP przy Elektrowni Konin, koło otrzymało nr 17.

Po początkowym okresie organizacyjnym, związanym z wieloma trudnościami, m.in. z brakiem doświadczonych działaczy, od roku 1958 Koło rozpoczęło bardzo ożywioną działalność. Działalność ta prowadzona była w zasadzie w dwóch kierunkach: działalność dla potrzeb dużej inwestycji energetycznej, jaką była budująca się elektrownia, oraz na rzecz dynamicznie rozwijającego się ośrodka, jakim stawało się miasto Konin.

W pierwszym przypadku do podstawowych form działania należało podnoszenie kwalifikacji zawodowych załogi elektrowni poprzez organizowanie szkoleń ogólnych i specjalistycznych. Nawiązano m.in. kontakt z dostawcami zagranicznymi urządzeń dla elektrowni w celu zaznajomienia załogi z budową i obsługą tych całkowicie nieznanych u nas w kraju nowoczesnych urządzeń energetycznych. Ta działalność stowarzyszeniowa miała niewątpliwie znaczny wpływ na duże osiągnięcia inwestycyjne i eksploatacyjne Elektrowni Konin.

Działacze Koła Zakładowego SEP przy Elektrowni Konin w roku 1959 opracowali dla Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Poznaniu projekt w sprawie rozwoju rejonu Konina. Opracowanie to zostało bardzo wysoko ocenione i miało istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju naszego miasta i jego okolic. Przyjęta została m.in. sugestia odnośnie ciepłownictwa. SEP-owcy brali czynny udział w uzgodnieniach dotyczących zaopatrzenia w ciepło Huty Aluminium, Centralnych Warsztatów Kopalni Węgla Brunatnego i osiedla Gosławice z uwzględnieniem zaopatrzenia w ciepło Nowego Konina. Doprowadzenie ciepła do Nowego Konina z elektrowni dało znaczne oszczędności.

Z inicjatywy i dzięki staraniom członków Koła SEP przystąpiono do prac pomiarowych natężenia pola sygnału telewizyjnego, następnie do realizacji budowy stacji przekaźnikowej w Koninie na Złotej Górze. To głównie dzięki SEP-owcom mieszkańcy Konina już w roku 1962 mogli poprawnie odbierać program telewizyjny z własnej stacji przekaźnikowej.

We wszystkich tych przedsięwzięciach bardzo aktywny udział brali SEP-owcy działający do dnia dzisiejszego, jednym z nich jest kol. Piotr Kobiak, który był wzorem niezwykle ofiarnego działacza stowarzyszeniowego.

Bardzo istotne znaczenie dla działalności stowarzyszeniowej na terenie Konina miało otwarcie w 1961 roku Klubu Technika SEP przy ul. Dworcowej 4, który potocznie zwany był „klubem SEP”. Otwarcie klubu umożliwiło znaczne ożywienie działalności technicznej polegającej na prowadzeniu m.in. wykładów technicznych, organizowaniu szkoleń, wyświetlaniu filmów. W klubie prowadzone było również ożywione życie towarzyskie, co miało bardzo istotne znaczenie dla zwiększenia zwartości szeregów sepowskich. Lokal Klubu Technika istniał przy ul. Dworcowej 4 do maja 1971 roku. Nowy Klub Energetyk rozpoczął działalność przy ul. Tuwima 1 w 1972 i funkcjonował do 1989 roku. Od 1992 roku siedzibą biura Oddziału Konińskiego SEP jest Klub Energetyk przy ul. Przemysłowej 3d, przemianowany w roku 2013 na Młodzieży Dom Kultury w Koninie.

Z chwilą przystąpienia do budowy drugiej w naszym regionie elektrowni w Adamowie stworzone zostały możliwości do powstania nowego koła SEP. Koło takie powstało przy Elektrowni Adamów w 1962 roku i wniosło bardzo znaczny wkład w osiągnięcia elektrowni zarówno w okresie realizacji budowy, jak i w późniejszej działalności eksploatacyjnej. Inicjatorami powstania Koła nr 26 byli: Jan Duszyński, Mirosław Wybiera i Wacław Kaczmarek.

Kolejnym, trzecim kołem nr 45, jakie powstało na naszym terenie, było Koło SEP przy Elektrowni Pątnów. Miało to miejsce w 1965 roku, z chwilą kiedy w nowo budującej się Elektrowni Pątnów znacznie wzrosła ilość członków naszego Stowarzyszenia, a odmienność zadań stojących przed SEP-owcami w elektrowniach Konin i Pątnów, z uwagi na różny w tym czasie charakter obu tych zakładów, uzasadniała celowość powstania odrębnego koła. Głównymi inicjatorami powstania koła byli: Tadeusz Kołcz, Piotr Kobiak, Jan Zboralski i Eugeniusz Cyprysiak. Koło to skupiało wielu już doświadczonych działaczy i od początku swego istnienia prowadziło ożywioną i różnorodną działalność.

W kolejnych latach obserwujemy dalszy wzrost działalności stowarzyszeniowej skupionej w trzech kołach „elektrownianych”. W roku 1975, w wyniku reformy administracyjnej kraju, utworzone zostało województwo konińskie. Wtedy to wśród działaczy sepowskich rodzi się myśl powołania w Koninie Oddziału Stowarzyszenia, którego terenem działania byłby obszar nowego województwa. Powstaje Komisja Organizacyjna Oddziału Konińskiego SEP składająca się z przedstawicieli działających trzech kół. Starania Komisji zostają uwieńczone powodzeniem i z dniem 1 stycznia 1977 roku Uchwałą Zarządu Głównego SEP nr 12-75/78 powołany zostaje Oddział Koniński Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

I Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Konińskiego SEP odbyło się 18 marca 1977 roku, a pierwszym Prezesem Oddziału wybrany został kol. Eugeniusz Cyprysiak.

W ciągu 40 lat istnienia Oddziału zarówno liczba kół, jak i ilość członków ulegały ciągłym zmianom. Wpływ na to miało wiele czynników, takich jak zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w kraju, warunki bytowe obywateli, a w ostatnim okresie liczne reorganizacje i likwidacje zakładów pracy. Czynniki te w istotny sposób rzutowały na działalność Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w tym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc i naszego Oddziału. Oddział Koniński powstał na bazie kół „elektrownianych” i liczył 272 członków. W krótkim czasie znacząco wzrasta ilość kół, których liczba w najlepszym okresie wynosi 22, by w roku 1987 osiągnąć maksymalną liczbę 658 członków. Obecnie istnieje 11 kół z 419 członkami (dane na koniec 2018 roku).

Od początku istnienia Oddziału Konińskiego SEP staraliśmy się, aby działalność Oddziału była jak najwszechstronniejsza. Obok działań na płaszczyźnie naukowo-technicznej organizowaliśmy imprezy o charakterze towarzyskim, które znakomicie przyczyniają się do integracji środowiska technicznego.

Na podkreślenie zasługuje dobrze układająca się, na zasadach partnerskich, współpraca z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie. To właśnie SEP-owcy już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych bardzo aktywnie uczestniczyli w pracach Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a następnie w pracach Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego NOT w Koninie. Działacze SEP do chwili obecnej są licznie reprezentowani we władzach Rady, a Oddział nasz bierze aktywny udział w większości przedsięwzięć konińskiej Rady FSNT NOT.

Od roku 1966 w Zarządach Rady Wojewódzkiej NOT, a później w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, aż do chwili obecnej zasiadali członkowie Oddziału Konińskiego SEP. Byli to koledzy: Franciszek Chmiel, Tadeusz Kołcz, Władysław Romaniszyn, Zdzisław Tkaczewski, Mieczysław Wardęga, Eugeniusz Cyprysiak, Jan Zboralski, Zdzisław Pawłowski, Lesław Pilczyński, Tadeusz Siwek, Jerzy Szreder, Stanisław Klapsa, Bolesław Piasecki, koleżanka Elżbieta Streker-Dembińska, Andrzej Terka, Lech Raczkowski, Tadeusz Zawacki, Marek Tymoszyk, Andrzej Karbowy, koleżanka Dorota Górawska, Ignacy Danielak, Jacek Hałasiński, Waldemar Stefański. W Prezydium Komisji Koordynacji Kół i Rady Wojewódzkiej NOT działali: Piotr Kobiak, Benedykt Olszewski, Zdzislaw Tkaczewski, Jan Zboralski, Tadeusz Zawacki, Marek Tymoszyk, Andrzej Terka. W Komisjach Rewizyjnych zasiadali: Jan Zboralski, Kazimierz Łęcki. Przedstawicielem Rady FSNT NOT w Konwencie Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w latach 1999-2015 był Andrzej Terka, a Marek Tymoszyk od 2000-2016 roku był członkiem Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego FNST NOT ds. Gospodarki Energetycznej. W obecnej kadencji Rady FNST NOT na lata 2016-2020 Andrzej Terka jest Wiceprezesem Rady, a Ignacy Danielak, Jacek Hałasiński i Waldemar Stefański członkami Zarządu. Jan Zboralski jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Mając umocowanie prawne w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału, Zarząd Oddziału Konińskiego SEP uchwałą, w dniu 16 kwietnia 2015 roku, ustanowił Fundusz Stypendialny im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W uznaniu zasług w działalności zawodowej, społecznej i koleżeńskiej funduszowi nadano imię Jerzego Danielaka, zmarłego w dniu 23 grudnia 2013 roku wieloletniego członka i Prezesa OK SEP. Fundusz stanowi zbiór środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody dla wyróżniających się uczniów szkół, w których działają Koła Oddziału Konińskiego SEP, obecnie Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych im. S. Staszica w Koninie i Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy. Celem, poza wyróżnianiem uczniów, jest popularyzowanie i inspirowanie młodzieży do działalności w organizacjach, w tym szczególnie w SEP.

Dwie firmy zostały odznaczone Złotymi Honorowymi Odznakami SEP dla wieloletnich członków zbiorowych. Są to: Elektrownia Konin w 1981 roku na swoje 25-lecie oraz Elektrownia Pątnów na 20-lecie w 1987 roku.

Działalność Oddziału Konińskiego SEP została zauważona i doceniona przez Zarząd Główny oraz inne oddziały SEP, dowodem są otrzymane odznaczenia, wyróżnienia, listy gratulacyjne. W trakcie obchodów Jubileuszu 40 -lecia zostaliśmy odznaczeni:

  • Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego – decyzja Zarządu Głównego SEP, 08.09.2017 r.
  • Medalem im. prof. Józefa Węglarza – decyzja Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP, 08.09.2017 r.
  • Medalem im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza – decyzja Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, wrzesień 2017, nr 65.

Wielu naszych członków zostało wyróżnionych medalami oraz odznaczeniami regionalnymi i stowarzyszeniowymi.

Zarząd OK SEP 2022-2026:

Lp.Nazwisko i imięFunkcjanr koła
1.Danielak Ignacy Prezes Zarządu OK SEP1
2.Stefański WaldemarSkarbnik1
3.Ciesielczyk MariuszWiceprezes OK_SEP24
4.Goździkiewicz JacekWiceprezes OK_SEP5
5.Roszak WaldemarWiceprezes OK_SEP1
6.Zimroz ZbigniewWiceprezes OK_SEP1
7.Ułanowska MartaSekretarz OK_SEP16
8.Adamczyk AndrzejCzłonek zarządu16
9.Danielewicz KarolCzłonek zarządu16
10.Jankowski MarcinCzłonek zarządu3
11.Krzewiński MarekCzłonek zarządu8
12.Młynarycz JarosławCzłonek zarządu28
13.Pilarczyk ZbigniewCzłonek zarządu8
14.Rewers MarekCzłonek zarządu5
15.Szkudlarek MarcinCzłonek zarządu3

Komisja Rewizyjna:

Lp.Nazwisko i imięFunkcjanr koła
1Kamiński KrzysztofPrzewodniczący3
2Krugiołka CzesławWiceprzewodniczący3
3Górawska DorotaSekretarz1

Sąd Koleżeński:

Lp.Nazwisko i imięFunkcjanr koła
1Siwek WładysławPrzewodniczący3
2Kamiński KrzysztofWiceprzewodniczący1
3Kamiński MaciejSekretarz5

Prezesi Kół:

Lp.Nazwisko i imięFunkcjanr koła
1Janczak KrzysztofPrezes Koła1
2Jankowski MarcinPrezes Koła3
3Goździkiewicz JacekPrezes Koła5
4Pilarczyk ZbigniewPrezes Koła8
5Ułanowska MartaPrezes Koła16
6Olejnik KrzysztofPrezes Koła20
7Kotlewski PiotrPrezes Koła23
8Ciesielczyk MariuszPrezes Koła24
9Derengowski KrystianPrezes Koła26
10Młynarycz JarosławPrezes Koła27