Egzamin sepowski kwalifikacyjny

Zgodnie z art. 31x ust. 2-5 USTAWY z dnia 21 stycznia 2021 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

Egzamin sepowski

Egzamin sepowski osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji

KOMISJA KWALIFIKACYJNA powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Koniński przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji następujących grup: ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)

EGZAMIN Kwalifikacyjny

OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBOWIĄZANE SĄ POSIADAĆ KWALIFIKACJE POTWIERDZONE ŚWIADECTWEM KWALIFIKACYJNYM WYDANYM PRZEZ KOMISJE KWALIFIKACYJNE POWOŁANA PRZEZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PRZY STOWARZYSZENIU ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KONIŃSKI. ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE JEST WYMAGANE DLA RODZAJÓW PRAC I STANOWISK W ZAKRESIE:

 • EKSPLOATACJI - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;
 • DOZORU - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone powyżej lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

PRACE EKSPLOATACYJNE OBEJMUJĄ WYKONYWANIE Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY I WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE:

 • OBSŁUGI, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;
 • KONSERWACJI, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;
 • REMONTU LUB NAPRAWY, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
 • MONTAŻU LUB DEMONTAŻU, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;
 • KONTROLNO-POMIAROWYM, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

RODZAJE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ICH EKSPLOATACJĄ

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9;

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie
 9. ponad 100 Mg;
 10. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 11. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9;

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9.

TEMATYKA EGZAMINACYJNA

OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, W CELU UZYSKANIA POTWIERDZENIA POSIADANYCH KWALIFIKACJI, WYKAZUJĄ SIĘ WIEDZĄ TEORETYCZNĄ
I PRAKTYCZNĄ W ZAKRESIE:

 • na stanowiskach eksploatacji:
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu
  lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń
  lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;
 • na stanowiskach dozoru:
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej
  i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń
  lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA EGZAMINU
NA UZYSKANIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ
URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI NA STANOWISKU:

 1. DOZORU GRUPA 1 - G1 - Dozór (PDF)
 2. DOZORU GRUPA 2 - G2 - Dozór (PDF)
 3. DOZORU GRUPA  3 - G3 - Dozór (PDF)
 4. EKSPLOATACJI GRUPA 1 - G1 - Eksploatacja (PDF)
 5. EKSPLOATACJI GRUPA 2 - G2 - Eksploatacja (PDF)
 6. EKSPLOATACJI GRUPA 3 - G3 - Eksploatacja (PDF)

 

OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, W CELU UZYSKANIA POTWIERDZENIA POSIADANYCH KWALIFIKACJI, WYKAZUJĄ SIĘ WIEDZĄ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNĄ ZAWARTĄ W WYMIENIONYCH PONIŻEJ AKTACH PRAWNYCH:

 

Egzamin sepowski - opłaty

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia:

 • w I Półroczu 2023 wyniesie 349,00 zł
 • w II Półroczu 2023 wyniesie 360,00 zł

Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Konto: PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.

Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Wnioski:
Wnioski egzaminacyjne dostępne są tutaj. Taki wniosek można wydrukować dwustronnie i wypełnić w domu bądź wypełnić na miejscu w biurze przed egzaminem.

Uznawalność za granicą:
Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uznanie uprawnień zawodowych (polskiego świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski pragnie zajmować się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Tym samym polskie świadectwo kwalifikacyjne może po spełnieniu pewnych wymogów stanowić podstawę do zajmowania się w innych krajach eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji.

Duplikaty uprawnień:
Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Koniński w przypadku gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 60 zł.

Egzaminy z wolnego naboru odbywają się dwa razy w miesiącu w następujących terminach:

  

Miesiąc Egzamin
od godz. 14:00
Styczeń 11.01.2023
25.01.2023
Luty 15.02.2023
22.02.2023
Marzec 15.03.2023
29.03.2023
Kwiecień 12.04.2023
26.04.2023
Maj 17.05.2023
31.05.2023
Czerwiec 14.06.2023
28.06.2023
Lipiec 12.07.2023
26.07.2023
Sierpień 16.08.2023
30.08.2023
Wrzesień 13.09.2023
27.09.2023
Październik 11.10.2023
25.10.2023
Listopad 15.11.2023
29.11.2023
Grudzień 13.12.2023
28.12.2023

  

Na życzenie, dla grupy liczącej ponad 10 osób, egzamin może odbyć się u zlecającego w uzgodnionym terminie.


Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego przed przystąpieniem do egzaminu musi złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek wg wzoru E1, D1, E2, D2, E3, D3.
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
  1. w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
  2. posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać następujące dokumenty:
 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty.
  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Koniński.
  Nr konta bankowego 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222.
  W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Nr Tytuł Plik
1 E1 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 1 .DOC .PDF
2 E2 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 2 .DOC .PDF
3 E3 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 3 .DOC .PDF
4 D1 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 1 .DOC .PDF
5 D2 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 2 .DOC .PDF
6 D3 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 3 .DOC .PDF

Dlaczego warto posiadać uprawnienia SEP?

SEP to skrót Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jako instytucja o zasięgu krajowym, może ona wydawać uprawnienia przede wszystkim w zakresie prac energetycznych i elektrycznych. Jednak świadectwo SEP może uprawniać również do zajmowania się urządzeniami i sieciami gazowymi lub ciepłowniczymi. Sprawdź, czym charakteryzują się takie uprawnienia i jak można je zdobyć.

Czy warto iść na egzamin sepowski?

Teoretycznie podstawowe uprawnienia wymagane są przy obsłudze najprostszych urządzeń elektrycznych w każdym zakładzie pracy. Choć w praktyce pracodawca rzadko sprawdza uprawnienia SEP w takich sytuacjach, to posiadane świadectwo może stanowić ważny atut przy wyborze kandydata na dane stanowisko. Posiadając nawet najprostsze uprawnienia, łatwiej starać się o ich poszerzenie, co również może stanowić atut.

Z drugiej strony kursy SEP są łatwo dostępne. Aby uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych, nie trzeba posiadać zaawansowanej wiedzy – często można nauczyć się tego samemu z pomocą materiałów z internetu. Jest to dużo łatwiejsze, niż może się wydawać. W końcu osoba zajmująca się obsługą nie musi znać się na niuansach. Musi tylko wiedzieć, jak robić to bezpiecznie. A uprawnienia potwierdzające taką wiedzę to z pewnością dodatkowe kwalifikacje, którymi warto się chwalić.

Jak wygląda kurs i egzamin kwalifikacyjny SEP?

Aby przystąpić do kursu, po którym przyznane zostaną uprawnienia SEP, trzeba być osobą pełnoletnią i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Takie szkolenia organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i za pośrednictwem internetowych platform edukacyjnych. Wiele prywatnych firm oraz oddziałów SEP organizuje kursy na terenie całego kraju, więc nie ma mowy o ograniczeniach lokalizacyjnych. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na przeprowadzenie zamkniętych szkoleń wyłącznie dla swoich pracowników. Warto więc zainteresować się, czy tego typu wydarzenie nie będzie organizowane w Twoim zakładzie pracy. Czas trwania takiego kursu jest dosyć zróżnicowany i może trwać od kilku do nawet kilkunastu godzin.

Egzamin kwalifikacyjny SEP to odpowiedź ustna przed specjalnie powołaną komisją. Z egzaminu nie jest wystawiana ocena – wynik może być pozytywny albo negatywny. W przypadku pomyślnego ukończenia kursu do 14 dni od momentu uzyskania pozytywnej oceny zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności. W razie porażki możliwe jest ponowne podejście do egzaminu, jednak trzeba za niego znowu zapłacić.

Jak przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego?

Mimo tego, że kurs SEP w pełni przygotowuje do pomyślnego zdania egzaminu, dla wielu osób sam fakt przystąpienia do niego bywa paraliżujący. Stresująca może być już sama forma egzaminu, czyli odpowiedź ustna. Warto wcześniej przećwiczyć wypowiadanie się, np. prosząc rodzinę lub przyjaciół o przepytanie z omawianych zagadnień.

Wybierając kurs, warto zwrócić uwagę na opinię na temat danego centrum szkoleniowego. Wykwalifikowana i doświadczona kadra instruktorska może pomóc nam w lepszym przyswojeniu prezentowanych materiałów.

Na kursie prezentowane są wszystkie niezbędne do pomyślnego zaliczenia treści. Warto więc uważnie słuchać i zapisywać trudne do zapamiętania zagadnienia. Dzięki klarownym notatkom łatwiej będzie powtórzyć materiał przed egzaminem kwalifikacyjnym. Nie bój się zadawać pytań – prowadzący jest po to, żeby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.