Egzamin Kwalifikacyjny

Zgodnie z art. 31x ust. 2-5 USTAWY z dnia 21 stycznia 2021 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

Egzamin kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji

KOMISJA KWALIFIKACYJNA powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Koniński przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji następujących grup: ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)

 

Egzamin sepowski - opłaty

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia:

  • w roku 2021 to kwota 280 zł.

Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Konto: PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.

Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Wnioski:
Wnioski egzaminacyjne dostępne są tutaj. Taki wniosek można wydrukować dwustronnie i wypełnić w domu bądź wypełnić na miejscu w biurze przed egzaminem.

Zakres i grupy:
Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E- eksploatacji i D- dozoru w następujących grupach: 1- elektroenergetyczna, 2- cieplna, 3- gazowa.

Tematyka egzaminacyjna:
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) dozoru w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) eksploatacji w grupie cieplnej (gr. 2) dozoru w grupie cieplnej (gr. 2) eksploatacji w grupie gazowej (gr. 3) dozoru w grupie gazowej (gr. 3)

 

Świadectwo kwalifikacyjne

Uznawalność za granicą:
Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uznanie uprawnień zawodowych (polskiego świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski pragnie zajmować się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Tym samym polskie świadectwo kwalifikacyjne może po spełnieniu pewnych wymogów stanowić podstawę do zajmowania się w innych krajach eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji.

Duplikaty uprawnień:
Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Koniński w przypadku gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 60 zł.

Egzaminy z wolnego naboru odbywają się dwa razy w miesiącu w następujących terminach:

Miesiąc Egzamin od godz. 14:00

Styczeń

13.02.2021
27.01.2021

Luty

10.02.2021
24.02.2021

Marzec

10.03.2021
24.03.2021

Kwiecień

14.04.2021
28.04.2021

Maj

12.05.2021
26.05.2021

Czerwiec

16.06.2021
30.06.2021

Lipiec

14.07.2021
28.07.2021

Sierpień

11.08.2021
25.08.2021

Wrzesień

15.09.2021
29.09.2021

Październik

13.10.2021
27.10.2021

Listopad

10.11.2021
24.11.2021

Grudzień

15.12.2021
29.12.2021

Na życzenie, dla grupy liczącej ponad 10 osób, egzamin może odbyć się u zlecającego w uzgodnionym terminie.


Wnioski egzaminacyjne na egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Nr Tytuł Plik
1 E1 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 1 .DOC .PDF
2 E2 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 2 .DOC .PDF
3 E3 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 3 .DOC .PDF
4 D1 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 1 .DOC .PDF
5 D2 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 2 .DOC .PDF
6 D3 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 3 .DOC .PDF