Egzamin Kwalifikacyjny - Sepowski

Zgodnie z art. 31x ust. 2-5 USTAWY z dnia 21 stycznia 2021 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

Egzamin kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji

KOMISJA KWALIFIKACYJNA powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Koniński przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji następujących grup: ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r.

 

Egzamin sepowski

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia:

 • w roku 2022 to kwota 301 zł

Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Konto: PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.

Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Wnioski:
Wnioski egzaminacyjne dostępne są tutaj. Taki wniosek można wydrukować dwustronnie i wypełnić w domu bądź wypełnić na miejscu w biurze przed egzaminem.

Zakres i grupy:
Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E- eksploatacji i D- dozoru w następujących grupach: 1- elektroenergetyczna, 2- cieplna, 3- gazowa.

Tematyka egzaminacyjna:
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) dozoru w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) eksploatacji w grupie cieplnej (gr. 2) dozoru w grupie cieplnej (gr. 2) eksploatacji w grupie gazowej (gr. 3) dozoru w grupie gazowej (gr. 3)

 

Uznawalność za granicą:
Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uznanie uprawnień zawodowych (polskiego świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski pragnie zajmować się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Tym samym polskie świadectwo kwalifikacyjne może po spełnieniu pewnych wymogów stanowić podstawę do zajmowania się w innych krajach eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji.

Duplikaty uprawnień:
Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Koniński w przypadku gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 60 zł.

Egzaminy z wolnego naboru odbywają się dwa razy w miesiącu w następujących terminach:

  

Miesiąc

Egzamin

od godz. 14:00

Styczeń

12.01.2022

26.01.2022

Luty

09.02.2022

23.02.2022

Marzec

16.03.2022

30.03.2022

Kwiecień

13.04.2022

27.04.2022

Maj

11.05.2022

25.05.2022

Czerwiec

15.06.2022

29.06.2022

Lipiec

---

27.07.2022

Sierpień

17.08.2022

31.08.2022

Wrzesień

14.09.2022

28.09.2022

Październik

12.10.2022

26.10.2022

Listopad

16.11.2022

30.11.2022

Grudzień

14.12.2022

28.12.2022

  

Na życzenie, dla grupy liczącej ponad 10 osób, egzamin może odbyć się u zlecającego w uzgodnionym terminie.


Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego przed przystąpieniem do egzaminu musi złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek wg wzoru E1, D1, E2, D2, E3, D3.
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
  1. w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
   • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
   • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
   • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
   • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  2. posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać następujące dokumenty:
   • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
   • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
   • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty.
  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Koniński.
  Nr konta bankowego 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222.
  W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Nr Tytuł Plik
1 E1 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 1 .DOC .PDF
2 E2 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 2 .DOC .PDF
3 E3 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 3 .DOC .PDF
4 D1 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 1 .DOC .PDF
5 D2 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 2 .DOC .PDF
6 D3 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 3 .DOC .PDF

 

Dlaczego warto posiadać uprawnienia SEP?

SEP to skrót Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jako instytucja o zasięgu krajowym, może ona wydawać uprawnienia przede wszystkim w zakresie prac energetycznych i elektrycznych. Jednak świadectwo SEP może uprawniać również do zajmowania się urządzeniami i sieciami gazowymi lub ciepłowniczymi. Sprawdź, czym charakteryzują się takie uprawnienia i jak można je zdobyć.

Rodzaje uprawnień sepowskich

Uprawnienia wydawane przez SEP posiadają różny zakres. Główny podział dotyczy rodzaju sieci na elektryczną (G1), energetyczną (G2) oraz gazową (G3). W każdym przypadku starać się można o uprawnienia w zakresie eksploatacji (obsługa, konserwacja oraz montaż) oraz dozoru. Idąc na egzamin sepowski, należy również zaznaczyć szczegółowy zakres uprawnień:

 • obsługa,
 • konserwacja,
 • remonty lub naprawa,
 • montaż lub demontaż,
 • kontrolno–pomiarowy.

Chcąc uzyskać podstawowe świadectwo, wystarczy wybrać tylko obsługę sieci. Wpłynie to na zakres uprawnień (taka osoba nie może naprawiać ani montować urządzeń elektrycznych), jednak także pytania zadawane przez egzaminatora będą dużo łatwiejsze. Najtrudniejszy egzamin sepowski dotyczy uprawnień kontrolno–pomiarowych. Wymaga się wtedy znajomości wymagań prawnych i technicznych dla danego rodzaju sieci.

Czy warto iść na egzamin sepowski?

Teoretycznie podstawowe uprawnienia wymagane są przy obsłudze najprostszych urządzeń elektrycznych w każdym zakładzie pracy. Choć w praktyce pracodawca rzadko sprawdza uprawnienia SEP w takich sytuacjach, to posiadane świadectwo może stanowić ważny atut przy wyborze kandydata na dane stanowisko. Posiadając nawet najprostsze uprawnienia, łatwiej starać się o ich poszerzenie, co również może stanowić atut.

Z drugiej strony kursy SEP są łatwo dostępne. Aby uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych, nie trzeba posiadać zaawansowanej wiedzy – często można nauczyć się tego samemu z pomocą materiałów z internetu. Jest to dużo łatwiejsze, niż może się wydawać. W końcu osoba zajmująca się obsługą nie musi znać się na niuansach. Musi tylko wiedzieć, jak robić to bezpiecznie. A uprawnienia potwierdzające taką wiedzę to z pewnością dodatkowe kwalifikacje, którymi warto się chwalić.